Brandstation som arbetsplats

STORT LARM, BRAND I VILLA ljuder ut i lokalen.

Jag börjar vänja mig vid ljudet av ett utryckningslarm, även om jag fortfarande kan spilla kaffe i knäet när jag sitter som mest försjunken i tankar.

I början av min traineeperiod på Räddningstjänsten i Hylte kommun åkte jag med på ett utryckningslarm för att uppleva arbetet som brandman. Det var spännande och gav mig en förståelse för hur insatser organiseras vid en olycksplats. Även om jag inte arbetar som brandman i Räddningstjänsten känns det viktigt att veta vad mina kollegor gör och bredda mitt perspektiv på säkerhetsarbete.

Så vad gör jag? Jag är trainee som säkerhetssamordnare och arbetar enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. Syftet är att minska kommunens sårbarhet och öka förmågan att hantera krissituationer.

Det kan göras på många olika sätt, däribland att årligen öva och utbilda kommunens krisledningsorganisation samt att sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod. Som säkerhetssamordnare samverkar man även i olika grupper och nätverk inom kommunen och i länet, med krisberedskap som gemensam nämnare.

I veckan har min vakna tid främst gått åt till att förbereda kommunens krisledningsövning som ska genomföras nästa fredag. Min handledare har lång erfarenhet av att planera och utvärdera övningar, men har gett mig möjlighet att påverka och utveckla övningens utformning, vilket känns roligt och utmanande.

Utöver övningsplanering åkte jag nyligen på utbildning för det webbaserade informationssystemet, WIS som uppdaterats med nya funktioner. Systemet används lokalt, regionalt och nationellt för att dela information under större kriser, i syfte att samverka och att få en gemensam bild av läget. Systemet ser jag som en viktig pusselbit för att underlätta kommunikation mellan olika aktörer, men balanserar på gränsen av att vara ett hjälpmedel i kris eller en svårnavigerad informationskanal. Men än så länge har jag inget bättre att komma med så det är bara att rätta in sig i ledet;)

Hittills har min traineeperiod varit full med nya möten och erfarenheter och jag ser fram emot fortsättningen. För den som inte arbetat på en brandstation kan jag inget annat än rekommendera att testa!