Utvecklingsdagar

Trainee Halland

Startinternat
Dessa dagar syftar till att göra traineerna bekanta med programmet, personer de kommer att möta och deras olika roller samt, inte minst viktigt, med varandra. Utbildningspassen fokuseras på Gruppdynamik/teamutveckling och likheter/olikheter i individers personlighet.

Teamutveckling
Fortsättning på utbildningspassen under Startinternatet.

Värderingar i vardagen – med kommunikation och dialog som verktyg i arbetet
Utbildningsdagen har fokus på gemensamma värderingar i den offentliga sektorn och hur man kan arbeta med värdegrundsprocesser i ledarskap och medarbetarskap. I det arbetet blir dialogen oss människor emellan bärande, och under dagen väver vi samman teori och praktiska övningar kring värderingar, dialogen som verktyg och kommunikation i vardagen.

Att arbeta i en politiskt styrd organisation
Syftet med utbildningstillfället Att arbeta i en politisk styrd organisation är att ge en bättre förstålse för hur riksdagens och regeringens arbete bedrivs samt hur den kommunala verksamheten är uppbyggd. Under dagen kommer traineerna få möta en riksdagsman, en kanslichef och en jurist som kommer att delge sitt perspektiv inom dessa områden.

Arbetsrätt/Arbetsmiljö/Samverkan
Under dagen skapar vi en ökad kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö och samverkan. Teoretisk kunskap och praktiska exempel varvas med övningar och diskussioner. Utbildningen ger dig som trainee förståelse för hur du i framtiden kan arbeta med berörda områden på ett korrekt och framgångrikt sätt.

Ekonomi, Kvalitet, Upphandling
Dagen handlar om grunderna inom ekonomi, kvalitet och upphandling. Utbildningen kommer belysa utmaningar för offentlig sektor inom dessa ämnen men också ge tips och konkreta exempel på hur man kan gå tillväga för att lyckas få en bättre styrning och ledning i sin verksamhet.

Projektledarutbildning
Målet med kursen är att ge praktisk kompetens i projektledning så att kursdeltagaren efter slutförd kurs känner sig bekväm med att starta upp och driva projekt. Kursen innehåller många upplevelsebaserade moment och kursdeltagaren får insikt i olika praktiska verktyg som direkt kan komma till nytta i det dagliga arbetet. Kursen syftar till att belysa både rollen som projektledare och rollen som projektmedarbetare.

Utbytesperiod

Samtal och konflikthantering
Under dagen får ökad kunskap och trygghet i hur du kan genomföra viktiga samtal. Du får även inblick i olika konfliktstilar och vanliga reaktioner vid konflikt. Utbildningen varvas med falldiskussioner och övningar för att koppla teoretisk kunskap till praktisk handling.

Mitt ledarskap/Medarbetarskap
Genomgång av personlighetsprofiler. Diskussioner kring föredragna miljöer och beteenden utifrån både medarbetar- som ledarperspektiv. Syftet är att medvetandegöra sin egen påverkan på andra samt hur andra påverkar mig. Syftar även till att väcka en nyfikenhet kring ett framtida chefs/ledarskap.

Avslutning
Kortare gemensam utvärdering av traineeperioden följt av gemensam aktivitet och avslutningsmiddag